Logo Image Bakkerij Elly

Algemene Voorwaarden1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor contracten met Elly bvba, gevestigd aan Sint Laureysplein 7, Hove 2540 Belgie BE 0439512542

Huidige algemene voorwaarden beheersen al onze offertes en contracten, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze van de mede-contractant, zijn de huidige algemene voorwaarden bindend ten opzichte van alle aspecten van de overeenkomst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening voor akkoord van de offerte door de klant en na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

Wijzigingen aan een bestelling dienen steeds schriftelijk te worden meegedeeld en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper worden aanvaard en/of bevestigd.

Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst door de koper, geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de totale verkoopprijs. Wij behouden ons het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

3. Betaling

Behoudens andersluidend beding, zijn onze facturen contant betaalbaar te Hove op de zetel van de. Wij behouden ons het recht voor om bij de bestelling betaling te vorderen van een voorschot ten bedrage van 30 %.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal vanaf dag 15 na de ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1 % per maand. Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding van 5 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 15,00 euro.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden geeft ons het recht om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling hiertoe, alle volgende bestellingen en diensten te schorsen op risico van de klant.

Compensatie is niet toegelaten, tenzij schriftelijke toestemming onzerzijds. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat wij één van onze verplichtingen niet zouden zijn nagekomen om elke betaling uit te stellen. Het is ons toegelaten ten allen tijde onze vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

4. Eigendomsvoorbehoud, levering en transport

De verkochte goederen worden slechts in eigendom overgedragen na integrale betaling van de prijs. Het risico van het tenietgaan van de verkochte goederen gaat over bij de levering.

De levering en het transport van de goederen geschiedt ten laste en op risico van de koper.

5. Klachten

Indien de geleverde goederen zichtbaar niet conform zijn met het bestelde (o.a de geleverde hoeveelheden) of indien ze zichtbare gebreken vertonen, dient hiervan uitdrukkelijk melding te worden gemaakt op de leveringsbon bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. De in ontvangstname van de goederen zonder enig voorbehoud wordt eveneens geacht de aanvaarding van de goederen in te houden.

Eventuele verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 48 uur schriftelijk en aangetekend ter onze kennis worden gebracht.

6. Overmacht en leveringstermijn

Gevallen van overmacht, en om welke reden ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij de afleveringen, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons of bij de firma’s waarbij wij onze goederen betrekken, alle transportbelemmeringen of vertragingen, voorts het niet leveren van de goederen door onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperking, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog of onlusten of wetsbepalingen, geven ons het recht onze leverings- en uitvoerverplichtingen geheel of gedeeltelijke / definitief of tijdelijk op te schorten of te annuleren en zal nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding door de verkoper.

De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel bij benadering en gelden uitsluitend ten titel van inlichting. Deze leveringstermijnen kunnen derhalve nooit als uiterste termijn beschouwd worden en gebeurlijke overschrijdingen ervan zullen nooit aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens de verkoper noch tot het vergoeden van eender welke schade die de klant-koper mocht hebben geleden.

7. Tegemoetkoming en afstandverklaring

In geen geval zal enige tekortkoming vanwege ons, ongeacht de frequentie en de duur ervan, worden beschouwd als een novatie van deze algemene voorwaarden of in meer algemene zin, als een bron van rechten.

Afwijking van één dezer bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

8. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd het recht op uitvoering in natura, behouden wij onze het recht voor om de gesloten overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper wegens wanprestatie, zoals bijvoorbeeld het niet betalen door de koper van één factuur op de vervaldag, indien de klant zich in staat van faillissement bevindt of zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, in geval van vereffening of ontbinding van de vennootschap van de klant, …meer een schadevergoeding van 30 %.

9. Toepasselijk recht - Bevoegdheidsbeding

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen d.d. 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Afdeling Antwerpen

 

Privacyverklaring1. Identificatie verwerker

Elly bvba, gevestigd Sint Laureysplein 7 te B-2540 Hove in België met ondernemingsnummer BE0439512542 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bakkerij Elly

Sint Laureysplein 7

B-2540 Hove

België

+32 3 455 24 70

www.elly.be

Xavier Van Leemputte is de Functionaris Gegevensbescherming van Elly bvba Hij/zij is te bereiken via www.elly.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Elly bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- bankrekeningnummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elly bvba verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- kredietwaardigheidscheck

Bij Elly bvba is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elly.be, dan verwijderen wij deze informatie.

- alle gegevens nodig voor correcte en wettelijke tewerkstelling en loonadministratie

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elly bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Elly bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of tewerkstelling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elly bvba neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elly bvba) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elly bvba bewaart uw persoonsgegevens tot u uw account bij ons verwijdert en/of zolang de wet ons voorschrijft de gegevens te bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Elly bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elly bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elly bvba gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elly bvba en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elly.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Elly bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacycomissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elly bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder andere gegevensbescherming door paswoordbeveiliging, firewall en encryptie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via www.elly.be

Elly bvba

Sint Laureysplein  7

2540 Hove

BE0439512542

RPR Antwerpen

Algemene Voorwaarden en Privacy